Qcads

Huy hiệu Gym và liên minh

Các trận chiến hội quán của Satoshi.  1. Các trận chiến hội quán của satoshi ở vùng Kanto
  2. Các trận chiến hội quán ở Johto
  3. Các trận chiến hội quán ở Hoenn
  4. Các trận chiến hội quán ở Kalos
  5. Các trận chiến hội quán ở Isshu
  6. Các trận chiến hội quán ở Sinnoh
  7. Các trận chiến ở Orange và Battle Frontier
  8. Các trận chiến liên minh các vùng


adnow

loading...